Hoornbladstraat 31B 7601 SZ Almelo 0546 451373

Cliëntenraad

Vanaf 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. Sindsdien is elke organisatie die zorg aanbiedt verplicht haar cliënten de mogelijkheid tot inspraak te geven. Wij hebben een cliëntenraad ingesteld die een afspiegeling is van onze doelgroep .

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners en mantelzorgers. De cliëntenraad is een groep vrijwilligers die hun werk doen vanuit zeer uiteenlopende achtergronden. De betrokkenheid is ontstaan doordat men zelf bewoner is, een familielid is van de bewoner of door een professionele band met de gezondheidszorg of vanuit maatschappelijke motieven. Zij kunnen zich dan ook goed inleven in de onderwerpen die betrekking hebben op onze bewoners en handelen zonder last of ruggespraak.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden en komt 2 keer per jaar bij elkaar, waarbij het bestuur ook aanwezig is. Hiervan worden notulen gemaakt die kunnen worden opgevraagd. Het reglement van de cliëntenraad vindt u hier.

De cliëntenraad streeft naar een zo goed mogelijke zorg en dienstverlening voor onze bewoners. Dit houdt o.a. in dat zij:

  • Gesprekspartner is van het bestuur;
  • De gemeenschappelijke belangen van onze bewoners en mantelzorgers behartigen;
  • U als bewoner zo nodig informeert over belangrijke zaken;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de bestuurders over onderwerpen die voor u van belang zijn.

Waarvoor kunt u de cliëntenraad benaderen?

Het is voor de cliëntenraad van belang te weten wat leeft onder haar de bewoners. U kunt contact opnemen als u vragen, opmerkingen en suggesties heeft voor verbetering van de zorg en dienstverlening. Zij hoort graag wat beter kan, maar ook waar u tevreden over bent. De cliëntenraad is er overigens niet voor de behandeling van individuele klachten, hiervoor is onze klachtenregeling.

De missie van de cliëntenraad is het bevorderen van een maximale kwaliteit van zorg en welzijn voor onze bewoners. Daarbij laten zij zich leiden door uw perspectief. De zorg dient op uw vraag afgestemd te zijn. De cliëntenraad adviseert het bestuur over zaken die u aangaan. De adviezen komen meestal tot stand na een verzoek daartoe van het bestuur, maar kunnen ook ongevraagd door de cliëntenraad zelf worden gegeven. Na het uitbrengen van een advies, volgt en bewaakt zij de verwerking ervan door het bestuur.

Contact

Mocht u uw ervaringen, suggesties of kritische kanttekeningen willen delen, neem dan contact op met de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft de mogelijkheden en de middelen uw opmerkingen te bespreken. Zij is te bereiken op clientenraad@langlevethuis.nl.